Łukasz Mastalski

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W poniższym artykule opiszemy co to za rejestr i do czego służy. 

Łukasz Mastalski

Od 13 października 2019 r. pojawił się nowy rejestr.

Tym razem dotyczy on spółek prawa handlowego. System ten ma za zadanie gromadzić dane osób fizycznych lub podmiotów prawnych, które to sprawują władzę nad daną spółką. 

Rejestr ten jest publiczny i każdy może sprawdzić daną spółkę.

Jakich spółek dotyczy ten rejestr?

 • jawnych
 • komandytowych
 • komandytowo – akcyjnych 
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623)

 

Kto jest beneficjentem rzeczywistym? – przytoczymy wytyczne Ministerstwa Finansów:

To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

 

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Jak podaje Ministerstwo Finansów „Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma na celu między innymi zwalczanie zjawiska ukrywania swojej tożsamości przez przestępców gospodarczych w skomplikowanej strukturze korporacyjnej”

Do zarejestrowania się w systemie będzie zobowiązany każdy kto założył spółkę prawa handlowego. Poniżej podajemy terminy:
 • w przypadku spółek założonych przed 13.10.2019 r. do 13.04.2020 r. 
 • w przypadku spółek założonych po 3.10.2019 r. w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w KRS

 

Za rejestrację w CRBR odpowiedzialna jest tylko i wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki i ona odpowiada za podanie prawidłowych danych – tzn. nie jest możliwe zlecenie rejestracji osobom innym niż reprezentant spółki.

Jakie dane oprócz danych spółki mają znajdować się w CRBR?

 •  imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • państwo zamieszkania
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach

Niestety zostały przewidziane kary finansowe w przypadku niezastosowania się do nowych przepisów. Są one bardzo wysokie, nawet do 1 000 000 zł 

Poniżej podajemy link do strony Ministerstwa Finansów, gdzie można bezpośrednio zgłosić beneficjenta rzeczywistego spółki:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Po przejściu na stronę przechodzimy do „utwórz zgłoszenie” i postępujemy zgodnie z zaleceniami.

                      WAŻNE! 

W zgłoszeniu muszą znaleźć się faktyczne i poprawne dane! Zgłoszenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *