Łukasz Mastalski

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się 🙂

 • Administratorem danych osobowych jest ALLTAXO SP. Z O.O. z siedzibą
  w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 13/31, 30-699 Kraków, NIP: 679-316-84-17, REGON: 369995333, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728085.

Łukasz

Mastalski

telefon

+48 698 792 558

e-mail

lukasz.mastalski@alltaxo.pl

 • Administrator przetwarza dane osobowe klientów przekazane w ramach umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych i realizacji związanych z tym obowiązków publicznoprawnych. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji tych usług.
 • Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
 • za zgodą Klienta w celu realizacji umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych,

 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem lub działaniami oraz w celu wsparcia obsługi Klienta.

 • Podstawa przekazania danych – dane Klienta przekazywane są przez niego dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy na świadczenie usług księgowych i kadrowych.
 • Klient nie ma obowiązku, w tym prawnego podania swoich danych, ich brak nie spowoduje dla niego żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości realizacji umowy usług księgowych i kadrowych.
 • Administrator może przekazać dane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
 • Okres przechowywania danych osobowych – nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
 •  Klientowi przysługuje prawo do:

 

   1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do jego danych osobowych
   2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
   3. wniesienia skargi do organu nadzoru
   4. wniesienia sprzeciwu, w sytuacji, gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzanie jego danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
 •  w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.